چرا برخي در زندگي "شانس" مي آورند؟

چرا برخي مردم بي وقفه در زندگي "شانس" مي آورند درحالي كه سايرين هميشه "بدشانس" هستند؟

مطالعه براي بررسي چيزي كه مردم آن را "شانس" مي خوانند، ده سال قبل شروع شد..

مي خواستم بدانم چرا بخت و اقبال هميشه در خانه بعضي ها را مي زند، اما سايرين از آن محروم مي مانند. به عبارت ديگر چرا بعضي از مردم "خوش شانس" و عده ديگر "بدشانس" هستند؟


برچسب‌ها: ،

بازدید:

[ ۱ ]